Regulamin Serwisu Komputerowego

1. Regulamin ten określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę ekte.pl – Ekologiczne Technologie Maciej Zwierzchowski (zwana dalej ekte.pl) z siedzibą w Baboszewie przy ulicy Odrodzenia 1
2. Firma ekte.pl świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Zamawiającym)
3. ekte.pl wystawia za wykonane usługi paragony lub faktury VAT w formie papierowej tuż po rozliczeniu się z Zamawiającym za wykonane usługi lub/i za zakupione towary niezbędne do serwisu urządzeń
4. ekte.pl zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
5. Zamawiający traktowany jest przez Firmę jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Zamawiający wyraźŸnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
6. W przypadku realizacji zlecenia w siedzibie Zamawiającego, firma ekte.pl może naliczyć koszt dojazdu zgodny z cennikiem firmy
7. ekte.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika/komputera
8. Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy ekte.pl nie odpowiada
9. Zgodnie z Art. 552 K.C. wyznacza się maksymalny okres 4 tygodni (od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od naprawy) na odbiór sprzętu z serwisu. W przypadku przekroczenia tego terminu firma ekte.pl jest uprawniona do naliczania opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki. Po upływie 3 miesięcy ekte.pl ma prawo przejąć nieodebrany sprzęt komputerowy na swoją własność
10. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że każda naprawa (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta
11. Wstępna diagnoza jest bezpłatna i niezobowiązująca dla Zamawiającego
12. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt naprawy przekroczy koszt szacowany, Zamawiający zobowiązany jest zaakceptować ostateczny kosztu lub zrezygnować z usługi
13. Jeśli koszt ostateczny jest zgodny z kosztem szacowanym, a Zamawiający mimo to zrezygnuje z usługi, może wtedy zostać obciążony kosztem diagnostyki szczegółowej (opłata zgodnie z cennikiem – poz. diagnostyka komputera)
14. Zgodnie z Art. 644 K.C. po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z wykonania usługi, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonanych już czynności i/lub zużytych materiałów.
15. ekte.pl zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od firmy ekte.pl
16. Nienaprawiony sprzęt może mieć objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom.
17. ekte.pl zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy i obciążenia klienta kosztami diagnostyki w przypadku gdy:
17.1 Jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia inne niż podał Zamawiający, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny,
17.2 Jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia spowodowane niepoprawną ingerencją serwisową innego serwisu, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny
18. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego lub zakupionych w ekte.pl. Na życzenie klienta oprogramowanie systemowe może zostać zainstalowane z 30 dniowym okresem próbnym, po którym Zamawiający jest zmuszony do wykupienia licencji lub usunięcia oprogramowania (nie dotyczy systemu operacyjnego Windows 8, w którym okres próbny nie jest dozwolony przez firmę Microsoft)
19. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane przekazane łącznie ze sprzętem
20. ekte.pl gwarantuje sprawne działanie sprzętu (wykonanych usług) wymienionych gwarancji zgodnie z podanym okresem gwarancji licząc od daty wystawienia karty gwarancyjnej
21. Formularz zamówienia usługi odzyskiwania danych stanowi umowę odzyskiwania danych zawartą pomiędzy Zamawiającym a firmą ekte.pl zobowiązującą się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych
22. Zobowiązanie wynikające ze zlecenia jest dla Zleceniobiorcy zobowiązaniem starannego działania a nie zobowiązaniem osiągnięcia skutku.
23. Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie nośnika celem wykonania diagnozy i/lub odzyskania danych i jest świadomy tego, że spowoduje to utratę ewentualnej gwarancji na nośnik.
24. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym nośniku tylko w celu ich odzyskiwania oraz oświadcza, iż nie są one własnością firmy ekte.pl, a tym samym nie jest ona podmiotem żadnych praw rzeczowych dotyczących tych danych
25. Zamawiający oświadcza, że znana mu jest procedura odzyskiwania danych, regulamin oraz aktualny cennik firmy ekte.pl
26. Zamawiający oświadcza, że sprzęt oddany do naprawy jest pozbawiony wszelkich wad prawnych. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich nie dotyczą serwisu
27. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej
28. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni o daty jej doręczenia
29. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony
30. Firma ekte.pl – Ekologiczne Technologie Maciej Zwierzchowski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronie internetowej www.ekte.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku

Facebook